W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze realizował zadanie pt. "Budowa i wyposażenie budynku gospodarczego niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy GOK Czeremcha".
W ramach zadania wybudowano drewniany budynek służący do celów turystycznych i rekreacyjnych . Budynek wyposażono w rowery i kijki do nordic walking. Rowery i kijki będą nieodpłatnie wypożyczane osobom korzystającym z oferty GOK Czeremcha ( mieszkańcy obszaru LGD Puszcza Białowieska, turyści).
 
Data zakończenia zadania 31.08.2020 r..
 
Zadanie dofinansowano z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w kwocie 72925 zł.

Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD.
Cel szczegółowy: II.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Przedsięwzięcie: II.2.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
 
Cel  operacji: Budowa i wyposażenie budynku gospodarczego w sprzęt rekreacyjny przy GOK Czeremcha w miejscowości Czeremcha przy ulicy 1 Maja 77 w celu bezpłatnego i niekomercyjnego udostępnienia mieszkańcom gminy Czeremcha oraz osobom odwiedzającym region LGD Puszcza Białowieska infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

                             flag yellow low                                                            Leader                                                 PROW 2014 2020 logo kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

1 1 1 2 1 3

1 4 1 5  1 7

1 8 1 9